Akkoordverklaring

Door lid te worden van IJsvereniging Olympia gaan de leden akkoord met het opnemen van de volgende gegevens in het ledenbestand:

Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum
IBAN

Het is niet mogelijk om lid te worden van IJsvereniging Olympia zonder deze gegevens aan onze vereniging te verstrekken.

Bewaartermijn

De gegevens van het lid worden bewaard tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd. Deze termijn kan verlengd worden zolang aan de betalingsverplichtingen voor het lidmaatschap nog niet is voldaan.

Rechten

Leden hebben te allen tijde recht op inzage en correctie van hun gegevens in het ledenbestand. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zij kunnen zich hiervoor melden bij het bestuur. Dit kan ook via e-mail op info@ijsclubmonnickendam.nl. Het verzoek wordt binnen 10 werkdagen uitgevoerd, bijzondere omstandigheden daarbij uitgezonderd.

Klachten Het (ex-) lid is gerechtigd om een klacht in te dienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal het (ex-) lid horen over de klacht en de daarbij betrokken personen. Het bestuur doet binnen 6 weken na het indienen van de klacht uitspraak.

Bescherming

De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Wij vragen de leden niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van het lidmaatschap.

Website

De website www.ijsclubmonnickendam.nl vergaart geen gegevens van personen en slaat ook geen gegevens van personen op.

Functionaris

Het bestuur van IJsvereniging Olympia treedt op als functionaris gegevensbescherming.